| Home | Participants | Venue | Programme | Contact |

Participants

» Confirmed speakers

  • Kojiro Higuchi
  • Akitoshi Kawamura
  • Takayuki Kihara
  • NingNing Peng
  • Toshio Suzuki
  • Akimichi Takemura
  • Toru Takisaka
  • Kenshi Miyabe
  • Osamu Watanabe
  • Keita Yokoyama